„Grodzki Urząd Pracy w Krakowie poświadcza, że Wykonawca usługi Usługowa Spółdzielnia Inwalidów ul. Torowa 33, 32-050 Skawina w trakcie realizacji umowy świadczył swoje usługi z należytą starannością w sposób rzetelny realizując wszystkie czynności zawarte w opisie przedmiotu zamówienia”
Z-ca Dyrektora ds. Rynku Pracy
Waldemar Jakubas. 2021 r.