Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych w naszej Organizacji, jest Usługowa Spółdzielnia Inwalidów z siedzibą w Skawinie (kod pocztowy: 32-050) przy ul. Torowej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000064639, NIP: 6750004910, REGON: 003871936. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Andrzej Gurdek i telefon służbowy: 512 752 005, mail: andrzej.gurdek@usi.skawina.pl


Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

1. Realizacji wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
2. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1lit.c RODO, a mianowicie:
3. w celu przechowywania i archiwizowania przez okres 5 lat umów zawartych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz dokumentacji ich dotyczącej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 1997 r. nr 114, poz. 740 z późń. zm.),

4. w celu przekazywania danych osobowych biurom informacji gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r. nr 81, poz. 530 z późń. zm.),

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, przechowywane będą przez okres trwania umowy lub dłużej, jeżeli inne akty prawne na to pozwalają. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa Dane Osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji prawidłowego wykonania umowy monitoringu obiektu.