Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych w naszej Organizacji, jest Usługowa Spółdzielnia Inwalidów z siedzibą w Skawinie (kod pocztowy: 32-050) przy ul. Torowej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000064639, NIP: 6750004910, REGON: 003871936. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Andrzej Gurdek i telefon służbowy: 512 752 005, mail: andrzej.gurdek@usi.skawina.pl.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:


1. Realizacji wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – RODO

2. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c – RODO, a mianowicie:
• w celu rozliczeń z Urzędem Skarbowym – zgodnie z Ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 z późń. zmianami);

• w celu rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – zgodnie z Ustawą z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 nr 137 poz. 887 z późń. zmianami);
• w celu rozliczeń z Głównym Urzędem Statystycznym – zgodnie z Ustawą z dnia 29.06.1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2016r. poz.1068 z późń. zmianami);
• w celu spełnienia wymogów prawnych zawartych w Ustawie Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1974r nr 24 poz. 141 z późń. zm.), a w szczególności:
• w celu ustalenia urlopu wypoczynkowego
• w celu zawiadomienia członka rodziny w razie wypadku pracownika
• w celu późniejszej archiwizacji przez okres 50 lat od zakończenia pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie prowadzenia dokumentacji (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 286 z późń. zmianami)
• w celu wystawienia świadectwa pracy w razie zakończenia stosunku pracy
• w celu rekrutacji i zatrudnienia zgodnie z art. 22¹ K.P.
• w celu wykonania badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych
• w celu realizacji obowiązku pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne – zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (D. U. 2018 511)

• w celu wydania Legitymacji: Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej i Kwalifikowanego Pracownika Zabezpieczenia Technicznego oraz Pracownika Ochrony Fizycznej – zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (DZ. U. z 1997 nr 114 poz. 740)

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że przepisy zawarte w odrębnych aktach prawnych zobowiązują do przekazywania takich danych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania stosunku pracy, chyba, że przepisy szczególne zawarte w innych aktach prawnych stanowią inaczej. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu, a także cofnięcia zgody na  przetwarzanie danych osobowych. W sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Ustawę Kodeks Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji prawidłowego wykonania zawartej umowy.